2012. június 14.

A kolostor kincsei V.A könyvtár
A szerzetesrendeknél, rendházaik megalapításánál, kezdettől fogva szokásban volt könytárt létrehozni. Így történt ez a csíksomlyói ferences kolostor alapításánál is, amely 1440-ben volt. Egyrészt az alapító rendtagok hoztak magukkal könyveket, alkalomadtán vásároltak, nagyon sok esetben a hívek adományoztak könyveket. Megtörtént az is, hogy nemesi családok kihalása esetén, mivel nem volt örökös, az egész könyvállományt a kolostorra hagyományozták. Az elmúlt századok alatt a ferences barátok, nagy gonddal, sok fáradsággal, Csíksomlyón több ezer kötetes könyvtárat hoztak létre. Története a XV. századra megy vissza. A mostani csíksomlyói ferences könyvtár Erdély egyik legértékesebb és leggazdagabb egyházi gyűjteménye. A fennmaradt 120 ősnyomtatvány, a festett pergamenkódexek, a XVI-XVII. századi könyvritkaságok - köztük számos régi magyar nyomtatvány, - és a kéziratos kötetek adják e gyűjtemény értékét. A ferences barátok Csíksomlyón összegyűjtött könyvtára az egyetlen fennmaradt középkori eredetű erdélyi magyar egyházi könyvgyűjtemény. A csíksomlyói ferences templomról, könyveiről a legrégibb említést egy 1444-ben kelt pápai bulla őrzi. (IV. Jenő pápa).  Nem kis meghatottsággal olvassa a ma embere a pontosan 568 esztendeje kelt szöveget, mellyel a híveket a templom javára szolgáló adakozásra, liturgiai felszerelések, sőt könyvek adományozására szólítja fel. Viszonzásul búcsúengedményt helyez kilátásba.
Amikor a történelem folyamán háborús veszedelem fenyegetett, a kolostor elöljárósága elrejtette, menekítette a könyveket, különösen az értékesebbeket. Ezek a műveletek sokszor megkárosodáshoz vezettek. Ez történt az 1944-1947-es években is: A keleti háborús front közeledtével a barátok elrejtették a legértékesebb könyveket. Egyrészűket a rendház padlásán, más részüket az ebédlő falában, valamint a kegytemplomban, a Mária-szobor talapzatába helyezték el. 1951-ben, az akkori államrendszer elvette a ferencesektől a kolostort. Az el nem rejtett könyveket beszállította a csíkszeredai múzeumba. Az idők folyamán sorra előkerültek az elrejtett könyvek. Sajnos, az ebédlői falba tett könyvek beáztak, meggombásodtak. Megkárosodott legalább 1/5-öd részük. A többi értékes könyvet a Csíki Székely Múzeum vezetősége és személyzete gondoskodásából, Bukarestben és az ország különböző laboratóriumaiban szakszerűen restaurálták és most ugyanott, a Csíki Székely Múzeumban, gondosan őrzik, további törvényes rendelkezésig.
Nem szándékozom részletes leírást adni a könyvtárról, darabonkinti bemutatást eszközölni. Ez felülmúlná blogbeli lehetőségeimet. Csak a legértékesebb könyvekből mutatok be szemelvényeket.